Informace o ukázkových jízdách

Přihlášky jsou přijímány do 3. června 2018.

Položky označené * jsou povinné.

Startovné:

• 1500,- CZK (60 EUR) za řidiče automobilu (formule) a 2 lidi v doprovodu.

• 1200,- CZK (50 EUR) za řidiče motocyklu (tříkolky) a 2 lidi v doprovodu.

Každá další osoba + 250 CZK.

Deutsche version – Anmeldung für Rennfahrer

English version

fotografie nejsou povinné
Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Budu se řídit pravidly o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu a budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům. Vlastním řidičské opravnění skupiny A (v případě motocyklu) nebo B (v případě formule nebo závodního automobilu). Souhlasím s uveřejněním jména a fotografie vozidla na stránkách Brno Revival. Účast není vymahatelná a konečný výběr účastníků akce je v kompetenci pořadatele. K zaplacení startovného budete vyzváni dalším emailem. • Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich am oben angeführten sportlichen Unternehmen auf eigene Gefahr teilnehme und werde mich an Propositionen und Anweisungen der Veranstalter halten. Im Falle der Selbstverletzung, Verletzung der Crew-Mitglieder oder der Beschädigung des Fahrzeugs, werde ich gegenüber dem Veranstalter keinerlei Ansprüche erheben. Zu anderen Teilnehmern werde ich mich umsichtig verhalten. Ich besitze Fahrererlaubnis der Gruppe A (Motorräder) oder der Gruppe B (Formel o. Rennautos). Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens und Abbildung des Fahrzeugs auf Websites Brno Revival einverstanden. Die Teilnahme ist nicht rechtlich anfechtbar und die endgültige Auswahl der Teilnehmer liegt allein in der Kompetenz des Veranstalters. Zur Zahlung des Startgeldes werden Sie in der nächsten E-Mail aufgefordert. • I am aware that I participate in the above mentioned sporting event at my own risk, I will follow the instructions, the organizer´s instructions and in case of injury of myself, my crew members or vehicle I will not claim any compensation from the organizers. I will follow the rules for providing the race track for the individual driving performance and I will behave considerately to other participants. I own the driving license for group A (for motorcycles) or group B (for formulas and racing cars). I agree with the publication of the name and photo of the vehicle at the Brno Revival website. Participation is not enforceable and the final selection of the participants is the responsibility of the organizer. You will be called by another e-mail to pay the starting fee.